شبکه های اجتماعی علمی (Social Network)

تعداد بازدید:۶۹۴
فواید شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی
 • افزایش ضریب دسترسی به مقالات از طریق جستجوگرهای و مقالات پژوهشی
 • انتشار و اشتراک دانش افزایش همکاری‌های علمی
 • افزایش تعداد ارجاع به تولیدات پژوهشی
 • برقراری ارتباط با اساتید داخلی و خارجی
 • مشارکت پژوهشی با محققان مختلف
 • افزایش دامنه تاثیرگذاری تحقیقاتی
 • افزایش مشاهده‌پذیری پژوهشگر در محیط وب
 • افزایش ضریب دسترسی به مقالات از طریق جستجوگرهای وب
 • بارگذاری مقالات پژوهشی
 • انتشار و اشتراک دان
 • افزایش همکاری‌های علمی
 • افزایش تعداد ارجاع به تولیدات پژوهشی
 • برقراری ارتباط با اساتید داخلی و خارجی
 • مشارکت پژوهشی با محققان مختلف
 • افزایش دامنه تاثیرگذاری تحقیقاتی
 • افزایش مشاهده‌پذیری پژوهشگر در محیط وب

 

Social Network
Name Publisher URL Address Access
Mendeley Elsevier www.mendeley.com Help
Linkdin Linkedin www.linkedin.com Help
Researchgate Researchgate www.researchgate.net Help
Academia Academia www.academia.edu Help
ORCID ORCID www.ORCID.org Help
researcherid Clarivate Analytics www.researcherid.com Help

کلید واژه ها: Social Network