کارگاه های سال ۱۳۹۸

تعداد بازدید:۵۵۷
عنوان کارگاه مدرس گروه هدف لیست شرکت کنندگان محتوای آموزشی تاریخ 
آشنایی مقدماتی با منابع الکترونیک خانم پیشوایی دانشجویان لیست تحت وب 1398/6/25
آشنایی مقدماتی با منابع الکترونیک خانم پیشوایی دانشجویان لیست تحت وب 1398/6/30