مطالب مرتبط با کلید واژه

پایگاه اطلاعاتی


پایگاه های اطلاعاتی براساس تنظیم الفبایی

از کتابدار بپرس Electronic Resources:A-Z   Help Access URL Address   Name Help NO www.bmj.com BMJ   Help NO bestpractice.bmj.com/best-practice/welcome.html   BMJ Best Practice Help NO learning.bmj.com/learning/home.html   BMJ Learning   Help   No journals.bmj.com/content/journals BMJ Journals Help   NO www.clinicalkey.com ClinicalKey Help NO www.clinicalkey.com/#!/browse/guidelines   ClinicalKey Guidelines Help   NO www.clinicalkey.com/#!/browse/multimedia ClinicalKey Multimedia Help   NO www.clinicalkey.com/#!/browse/books ClinicalKey Books Help   NO www.clinicalkey.com/nursing/#!/ ClinicalKey for Nursing Help   NO www.thecochranelibrary.com/ Cochrane Library Help   NO www.embase.com/ Embase Help Yes ESI Essential Science Indicators (ESI) Help   free scholar.google.com Google Scholar Help Yes ISI ISI Web of Science Help   Yes JCR Journal Citation Reports (JCR) Help NO gateway.ovid.com/autologin.html Ovid   Help   NO ovidsp.tx.ovid.com/ Ovid Multimedia Help   NO gateway.ovid.com/autologin.html Ovid Books Help NO gateway.ovid.com/autologin.html Ovid  Evidence Based Medicine Review  Help۱ Help۳ NO www.anatomy.tv Primal Pictures   Help   Yes search.proquest.com/index Proquest Help   Free https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed Pubmed Help NO www.sciencedirect.com ScienceDirect   Help   NO www.sciencedirect.com   ScienceDirect Books Help Yes www.scopus.com Scopus   Help NO ink.springer.com Springer   Help   NO ulrichsweb.serialssolutions.com Ulrich Web Help Yes UpToDate UpToDate   Help NO onlinelibrary.wiley.com Wiley   Help NO onlinelibrary.wiley.com/ Wiley Books  

پایگاه های اطلاعاتی براساس نوع منبع

از کتابدار بپرس پایگاه های اطلاعاتی (Databases) ابزارهای مدیریت منابع (Reference Manager) مجلات الکترونیکی (EJournals) چندرسانه‌ای (Multimedia) پایان نامه‌ها (Dissertations & Theses) منابع مبتنی بر شواهد( EvidenceBased ) منابع استنادی (Citation Index) کتاب شبکه های اجتماعی علمی (Social Network) کتاب، اطلس، بازآموزی (EBooks, Atlases & CME

پایگاه های اطلاعاتی با دسترسی رایگان

از کتابدار بپرس  Free Electronic Resources Logo URL Address Help https://microbiomology.org/ Help http://www.bioline.org.br/journals Help http://www.biomedcentral.com/journals Help https://www.doabooks.org Help https://doaj.org/subjects Help http://www.freebooks4doctors.com Help http://www.freemedicaljournals.com Help https://scholar.google.com Help http://www.journalseek.net Help http://www.medical-journals.com Help https://etd.ohiolink.edu Help http://atoz.ebsco.com/Titles/8623?lang=en&lang.menu=en&lang.subject=en Help http://www.pubmed.com Help http://www.tripdatabase.com Help

پایگاه های اطلاعاتی داخلی

از کتابدار بپرس Iranian Resources Name نام URL Address Access Barakat Knowledge Network System سامانه دانش گستر برکت http://health.barakatkns.com/search Free for subscribers Irandoc پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران https://irandoc.ac.ir/ Free for subscribers Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc) پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران http://ganj.irandoc.ac.ir/ Free for subscribers Islamic World Science Citation Database (ISC) پایگاه ...